مقالات

تشدید احساسات انسان با نور غیر یکنواخت

تشدید احساسات انسان با نور غیر یکنواخت

محققان و پژوهشگران توانسته اند با بررسی اثر نورهای شعله ای غیر یکنواخت، مشخصات فرکانس روشنایی غیریکنواخت آتش و شمع را تحلیل کرده و توسط آزمایش های روان شناسانه، با استفاده از نور ال ای دی هدایت شونده با کامپیوتر، اثر نور یکنواخت را بر احساسات انسان بسنجند.
نتیجه این تحقیقات نشان میدهد که نور یکنواخت، احساسات ذاتی انسان را تشدید می کند و فضایی غنی به وجود می آورد. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت نور غیر یکنواخت برای روشنایی در پارک های شهری و تئاترهای خیابانی و نیز برای روشنایی بناهای یاد بود در مکان های تاریخی ای مثل میراث جهانی مناسب هستند. برای ما و بسیاری از حیوانات، عصر و شب زمان استراحت و همچنین نگران شدن از تاریکی است. نوسان نور که گویی در طبیعت یکی از بخش های ذاتی روشنایی عصر و شب است، با ابهام و بی ثباتیش تخیل ما را به کار می اندازد و حساسیت ما را نسبت به بسیاری از محرک های تصویری بالا می برد. 
شاید یکی از دلایلی که نوسان نور حساسیت ما را تحریک می کند، غریزه طبیعی ما باشد که در طبیعت و طی دوره ی بسیار طولانی تکامل، در نتیجه ی انواع زیاد تجربیات رفتاری کسب کرده ایم. به عبارت دیگر، ممکن است بسیاری از بذرهای احساسات عمیقی که در ما شکل میگیرد، در ذهنمان کاشته شده باشد و این بذر ها با کلیدهای محرک مناسبی که در محیط طبیعی اطراف ما هستند، جوانه بزند.