4- اجرای پروژه

4- اجرای پروژه

اجرا و نصب ادوات نورپردازی در گذشته به روش سنتی صورت می پذیرفت به طوری که معمولا افرادی که آشنایی اولیه با سیستم برق کشی ساختمان را داشتند اقدام به انجام این کار می نمودند.

بیشتر بدانید
3- آماده سازی ادوات پروژه

3- آماده سازی ادوات پروژه

پس از انتخاب طرح،گام بعدی در اجرای پروژه تهیه و تدارک ادوات نورپردازی می باشد که یکی از مهمترین عوامل کلیدی درموفقیت یک پروژه نورپردازی به شمار می آید به طوریکه کیفیت بالای ادوات نوری استفاده شده متضمن طول عمرو کیفیت بالای اجرای آن پروژه خواهد بود. 

بیشتر بدانید
2- شبیه سازی پروژه نورپردازی

2- شبیه سازی پروژه نورپردازی

دومین گام اجرای پروژه که از اهمیت بسزایی برخوردار است، مرحله شبیه سازی پروژه میباشد. ما در این مرحله، طرح نورپردازی ساختمان یا سازه را با کمک نرم افزار های مربوط شبیه سازی می کنیم تا کارفرما بتواند تصویر شبیه سازی شده ی نزدیک به واقعیت را مشاهده کند.

بیشتر بدانید
1- طراحی

1- طراحی


اولین گام در فرایند اجرای پروژه هاینورپردازی مرحله طراحی می باشد. طراحی نورپردازی هنر و دانش تجزیه و تحلیل رابطه ای است که توسط نور میان انسان و ساختمان ها ایجاد می گردد.

بیشتر بدانید