نحوه ی اجرای پروژه

2- شبیه سازی پروژه نورپردازی

2- شبیه سازی پروژه نورپردازی

دومین گام اجرای پروژه که از اهمیت بسزایی برخوردار است، مرحله شبیه سازی پروژه میباشد. ما در این مرحله، طرح نورپردازی ساختمان یا سازه را با کمک نرم افزار های مربوط شبیه سازی می کنیم تا کارفرما بتواند تصویر شبیه سازی شده ی نزدیک به واقعیت را مشاهده کند.
(از این رو) در این مرحله ابتدا ساختمان یا سازه با توجه به ابعاد ، فضا، جنس، رنگ، ضرایب انعکاس سطوح و محیط سازه مدل سازی میگردد و سپس المانهای نوری مناسب، با توجه به کاربری ساختمان یا سازه و همچنین نوع متریال استفاده شده در ساخت انتخاب و یا طراحی شده و در آخر پس از انجام محاسبات فنی دقیق و با لحاظ نمودن میزان پخش نور، شار نور المانها و ... افکت گذاری توسط نرم افزار مربوط انجام می گیرد.